Koszyk

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.deanadruki.pl jest firma Dea Studio z siedzibą w Żorach 44-240, ul. Dworcowa 8, o numerze NIP 648-262-13-52 REGON 241096688.1.2 Regulamin określa zasady korzystania ze sklepi internetowego dostępnego pod adresem www.deanadruki.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym. .

2. Zasady korzystania z Portalu

2.1 Warunkiem do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest zarejestrowanie się na www.deanadruki.pl poprzez podanie prawidłowych danych w formularzu.

2.2 Rejestracja w Sklepie Internetowym oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

2.3 Ze sklepu internetowego mogą korzystać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

2.4 Dea Studio może pozbawić Klienta praw do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym jeżeli naruszył Regulamin, m.in.

a) wpisał nieprawidłowe, nieaktualne lub niedokładne dane w formularzu rejestracyjnym

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

2.4 Klient, który został pozbawiony praw do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać kolejnej rejestracji bez zgody Dea Studio.

2.5 Dea Studio w celu bezpieczeństwa podejmuje środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić ochronę przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

3. Warunki Zawierania umowy sprzedaży

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Dea Studio, a Klientem następuje po złożeniu zamówienia za pomocą formularza zamówień w Sklepie Internetowym.

3.2 Po złożonym zamówieniu Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przy rejestracja.

3.3 Cena widoczna w Sklepie Internetowym jest podana w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkiem produktu, a także kosztach dostawy, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia. 

3.4 Jeżeli zamawiany jest indywidualny nadruk, akceptacja przez Klienta plików graficznych przygotowanych przez Dea Studio stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dea Studio Umowy sprzedaży oraz oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.

3.5 Pliki graficzne nadesłane przez Klienta są weryfikowane przez Dea Studio maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że plik graficzny nie jest poprawnie przygotowany, Dea Studio informuję o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail, gdzie Klient jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek i przesłania ponownie plików.

3.6 W przypadku gdy klient nie jest w stanie poprawić plik, Dea Studio może nanieść poprawki za dodatkową opłatą o czym Klient zostanie poinformowany.

3.6 Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w chwili zaksięgowania płatności na koncie Dea Studio oraz akceptacji wszystkich projektów graficznych lub wizualizacji.

3.7 Z uwagi na fakt, że wszystkie produkty w Sklepie Internetowym są produkowane na zamówienie przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

3.8 Zamówienie, które nie zostało opłacone ważne jest przez 30 dni. 

3.9 Dea Studio skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania jeżeli zamówienie zostało opłacone, ale nie są zaakceptowane pliki graficzne.

3.10 Zamawiający może anulować zamówienie opłacone przelewem, ale tylko do zmiany statusu na "Realizowane".

3.11 Klient, który anulował opłacone zamówienie, otrzyma zwrot do 14 dni.

4. Płatności

4.1 Płatność za zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanego systemu PayNow oraz za pomocą tradycyjnego przelewu.

4. 2 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

4.3 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowany system płatniczy.

4.4 Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na podany adres e-mail przy rejestracji. 

5. Termin realizacji i dostawa.

5.1 Termin realizacji jest wskazany przy opisie każdego produktu w Sklepie internetowym

5.2 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5.3 Termin ten może ulec zmianie w przypadku awarii o czym klient jest niezwłocznie informowany

5.4 Dostawa produktów do Klienta jest dodatkowo płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zamówienia są wskazane na Sklepie Internetowym oraz w trakcie składania zamówienia. 

5.5 Termin dostawy zamówienia do klienta jest uzależniony od firmy kurierskiej, zazwyczaj nie trwa dłużej niż 2 dni robocze od otrzymania informacji na adres e-mail o zrealizowanym zamówieniu.

5.6 Klient ma prawo do nieodpłatnego odbioru zamówienia w siedzibie Dea Studio. 

6. Materiały do druku

6.1 Dea Studio nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treści materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem, Dea Studio ma prawo odmówić realizacji takiego zlecenia.

6.2 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne i ortograficzne znajdujące się w projekcie nadesłanym przez Klienta oraz na projekcie zaakceptowanym do druku.

6.3 Projekty graficzne, które przesyła Klient powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją.

6.4 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne otrzymane od Klienta błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, brak zamienionych czcionek na krzywe itp. 

6.5 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z niedostarczenia poprawionych plików lub danych przez Klienta.

7. Reklamacja 

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

7.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

7.4. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta. 

7.5 Dea Studio zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało przesłania większej ilości dokumentów, Klient jest zobowiązany je przesłać w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila, po upływie tego terminu reklamacja będzie uznana za oddaloną. 

7.6 Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji. 

7.7 Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Dea Studio. 

7.8 Dea Studio ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta. 

7.9 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8 Gwarancja

8.1 Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

8.2 Gwarancja nie obejmuje napraw uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i montaż oferowanych produktów.

8.3 Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go na koszt Klienta lub osobiście dostarczyć do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie został mu wydany). Zwrot należy odesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę.

8.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sprzedającego

8.5 Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła sie w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie towaru.

8.6 W przypadku uznania reklamacji ( produkt wadliwy lub niezgodny z zamówionym) towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony klientowi na koszt Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy (brak na stanie, koniec serii/produkcji) Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy.

8.7 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt za pobraniem.

8.8 Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodebrania przesyłek wysłanych na jego koszt i nieuzgodnionych z pracownikami Sprzedającego.

9 Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Ze względu na produkcyjny charakter działalności Sprzedającego każdy produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienia klienta. W związku z tym faktem nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru, za wyjątkiem przypadków dotyczących uszkodzenia przesyłki, a podanych poniżej. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędne podanie przez Kupującego parametrów zamawianego towaru (wymiary, wzór itp. ), jak również za nie zapoznanie się z opisem, wykorzystywanego do produkcji osłon, materiału. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

10 Postanowienia końcowe

10.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dea Studio a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Dea Studio.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.